Atlas
Aktualnie znajdują się Państwo na: AtlasDziałalnośćInformacje dla pacjentów

Informacje dla pacjentów

 • Na stronie :

  - terapia falami uderzeniowymi

  - udostępnianie dokumentacji medycznej

  - zaświadczenia bezpłatne

  - ochrona danych osobowych

   

 •  Terapia falami uderzeniowymi

  Jak to działa?

  Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w bolące miejsca. Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji tkanek.

  Zalety terapii.

  Szybka ulga w bólu.

  Metoda nieinwazyjna.

  Krótki czas terapii – 3 - 4 zabiegi z tygodniową przerwą.

  Brak efektów ubocznych.

  Efekty terapeutyczne fali uderzeniowej.

  • eliminacja bólu
  • przyspieszanie gojenia
  • poprawa metabolizmu i mikrocyrkulacji
  • zmniejszenie napięcia mięśni i zahamowanie skurczów
  • usuwanie z chorej tkanki szkodliwych substancji (zwapniałe złogi, kwas mlekowy)
  • zwiększeniu produkcji kolagenu niezbędnego do odbudowy uszkodzonych tkanek
  • przywracanie mobilności

  Na co pomaga?

  • bolesny bark (zwapnienie patologiczne, zapalenie ścięgien, zespół ciasnoty podbarkowej)
  • łokieć tenisisty/golfisty (zapalenie nadkłykcia)
  • ból pięty (ostrogi piętowe, zapalenie powięzi podeszwowej stopy)
  • ból ścięgna achillesa
  • ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
  • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
  • ból w okolicy bioder, pachwin
  • wyrośla kostne w drobnych stawach dłoni w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów
  • zapalenie kaletki

  Kiedy nie stosować?

  • ciąża i okres karmienia 
  • ostre stany zapalne i pourazowe
  • zaawansowana osteoporoza
  • zakrzepica i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
  • zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia)
  • choroby nowotworowe
  • dzieci poniżej 18 roku życia
  • polineuropatie
  • sterydoterapia
  • rozrusznik serca, implanty, endoprotezy ceramiczne
  • protezy cementowe
  • leczenie kortyzonem (6 tygodni przed datą pierwszego zabiegu)   

   

  Terapia falami uderzeniowymi w kosmetologii.

  Jak to działa?

  Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w głąb ciała.

  Dzięki dostarczonej energii następuje proces lipolizy, rozbicia komórek tłuszczowych. Poprawa mikrokrążenia i drenażu limfatycznego przyspiesza transport tlenu i składników odżywczych do tkanek oraz usuwanie metabolitów i produktów lipolizy z przestrzeni międzykomórkowych.

  Pod wpływem oddziaływania fal uderzeniowych na skórę właściwą dochodzi do remodelingu znajdujących się w niej włókien kolagenowych. Efektem tego jest wygładzenie, napięcie oraz zwiększenie gęstości skóry.

  Następuje również wygładzenie rozstępów i spłycenie blizn na skutek rozbijania i przebudowy struktury tkanki łącznej.

  Zalety terapii.

  Szybki efekt ujędrniający.

  Metoda nieinwazyjna.

  Krótki czas terapii – 6 zabiegów z 48-godzinną przerwą.

   Brak efektów ubocznych.

   

  Efekty fali uderzeniowej.

  ·         skóra staje się jędrna, wygładzona i odmłodzona

  ·         tkanka tłuszczowa ulega rozbiciu

  ·         tkanka łączna napina się

  ·         zmniejsza się obwód części ciała poddanych zabiegom

  ·         następuje redukcja rozstępów

  ·         blizny ulegają spłyceniu

  Na co pomaga?

  • cellulit
  • wiotka skóra (brzuch, uda, okolica pośladków, ramiona)
  • rozstępy
  • blizny

  Kiedy nie stosować?

  • ciąża i okres karmienia 
  • ostre stany zapalne i pourazowe
  • zaawansowana osteoporoza
  • zakrzepica i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
  • zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia)
  • choroby nowotworowe
  • dzieci poniżej 18 roku życia
  • polineuropatie
  • sterydoterapia
  • rozrusznik serca, implanty, endoprotezy ceramiczne
  • protezy cementowe
  • leczenie kortyzonem (6 tygodni przed datą pierwszego zabiegu)
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej. 

  1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, oryginału (za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji), a także do wglądu w siedzibie NZOZ PKR „Atlas”.

  2. Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Placówka udostępnia dokumentację medyczną również organom wymienionym w art. 26 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
   

  3. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy: 

  • Zgłosić w rejestracji potrzebę udostępnienia dokumentacji, a w przypadku udostępnienia oryginału złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Rejestr osób i organów, którym udostępniana jest dokumentacja medyczna, z podpisem potwierdzającym jej odbiór, znajduje się w rejestracji.
  • Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  • W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej placówki. 

  4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej placówka pobiera opłaty zawarte w cenniku opłat obowiązującym w NZOZ PKR „Atlas”, zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 •  Zaświadczenia bezpłatne

  Bezpłatnie wydawane są orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie ubezpieczonego :

  •        w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją
  •         orzekające niezdolność do pracy
  •         pozwalające na kontynuowanie nauki
  •         związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów       w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku
  •         dla celów pomocy społecznej
  •         dla celu orzecznictwa o niepełnosprawności
  •         w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

  Pozostałe zaświadczenia i orzeczenia są płatne. Cennik dostępny jest w rejestracji.

 •  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:


  1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji „ATLAS” w Mielcu, ulica Tańskiego 2.

   2. Administrator danych osobowych zbiera je i przetwarza w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). oraz udostępnia dokumentację medyczną: 

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a  po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

  3. Dane osobowe pacjenta mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  4. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Przychodni Atlas, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

  5. Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

  6. Pacjent posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, pacjentowi przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Przekazane przez Pacjenta dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  

  9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych  są następujące: rejestracja@atlas.go3.pl